Realizacja inwestycji polegała na zagospodarowaniu terenu wraz z przebudową zbiornika p.poż w miejscowości Giżyn. Na terenie obiektu powstała infrastruktura sportowo-rekreacyjna w tym wiaty, ścianka wspinaczkowa, boisko, trybuny i pomost ze zbiornikiem. Łączna kwota realizowanego zadania to ponad 1 mln złotych  z czego 697 816,48 zł.  stanowiło dofinansowanie w tym 590 460,10 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej RPZP.09.03.00 Infrastruktura publiczna, działanie RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.  Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego wraz z jego przebudową pozwoliło na stworzenie centrum aktywności rekreacyjnej, kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w centrum Giżyna. Projekt pozwolił wykorzystać potencjał endogeniczny obszaru poprzez wykorzystanie walorów istniejącego ukształtowania terenu. Dzięki temu powstała atrakcyjna i funkcjonalna przestrzeń wyposażona w rozwiązania sprzyjające aktywnemu spędzania czasu wolnego i aktywizacji społecznej, zmniejszając tym samym ryzyko wykluczenia społecznego na rewitalizowanym terenie.