Gmina Nowogródek Pomorski
otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na realizację

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowogródek Pomorski”,

w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu:

36 700 zł.

 

Kwota udzielonego dofinansowania:

31 195 zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

 

 

Co to jest gospodarka niskoemisyjna? Gospodarka niskoemisyjna charakteryzuje się oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

 

Gospodarka niskoemisyjna – Program krajowy

W sierpniu 2011 roku Rada Ministrów przyjęła założenia dla Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zakłada on rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju oraz cele szczegółowe,które powinny być uwzględnione w planach gminnych, oczywiście w odniesieniu do uwarunkowań lokalnych:

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
• poprawa efektywności energetycznej,
• poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
• rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
• zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
• promocja nowych wzorców konsumpcji.

 

Co to jest Plan gospodarki niskoemisyjnej? Plan gospodarki niskoemisyjnej to opracowanie o charakterze strategicznym, którego celemjest osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z założeniami Plan gospodarki niskoemisyjnej powinien przyczynić się do osiągnięcia celów, jakie zostały określone w pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020. Powinien prowadzić do:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
- poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyznacza kierunki i ujednolica politykę gminy w zakresie środowiska i gospodarki energetycznej.

Gminy powinny przygotowywać plany gospodarki niskoemisyjnej, ponieważ posiadanie planu będzie jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014 – 2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną.Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowogródek Pomorski

Celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowogródek Pomorski”. W ramach realizacji projektu analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna w gminie Nowogródek Pomorski oraz wykonana zostanie ocena stanu powietrza. W dokumencie będą określone działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również utworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.