Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej Gminy. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

STUDIUM GMINY

Obwiązujące Studium zostało uchwalone przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 24 stycznia 2014 r.  (Uchwała Nr XXVIII/168/14)

 

link do e-mapy

 Zasięg Studium na mapie w serwisie Systemu Informacji Przestrzennej
Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.