OGŁOSZENIE

RUL.6840.8.2021.AW

 

Na podstawie art. 39  ust.  2  ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Wójt   Gminy   Nowogródek  Pomorski ogłasza:

 

IV przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

 

 

Położenie nieruchomości Kinice
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, w sąsiedztwie tereny leśne i jezioro Karskie Wielkie
Nr działki 30/48
Powierzchnia 0,11 ha
Księga wieczysta SZ1M/00030031/2
Przeznaczenie nieruchomości Zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 1UTr (Uchwała Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr VI/31/15 z 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327)
Sposób zagospodarowania Teren niezagospodarowany w sposób trwały, porośnięty roślinnością trawiastą
Uzbrojenie działki droga gruntowa
Cena wywoławcza
Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685)
40.000,00 zł
Wadium 5.000,00 zł

Działka nr 30/48 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.  Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I – 25.03.2022 r., II – 24.06.2022 r., III – 02.09.2022 r.

Przetarg odbędzie się dnia 10.02.2023 r. o godz. 10:00  w sali nr 3 Urzędu Gminy  Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 06.02.2023  r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS  O/Myślibórz  Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 27.12.2022 r.                               

 

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy  Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach
  3. Na stronach internetowych: www.nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 28.12.2022  r. do dnia 10.02.2023 r.