O G Ł O S Z E N I E
BRG.6840.2.2022.AW

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski działając na podstawie  art. 35  ust. 1  i  2   ustawy  z   dnia   21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogródek Pomorski przeznaczonych do sprzedaży:

Położenie nieruchomości

Nowogródek Pomorski, ul. Barlinecka

Opis nieruchomości 

nieruchomość  niezabudowana,

grunty oznaczone jako RIVa

Nr działki

336/2

Powierzchnia

0,12  ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00040676/8

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu,  w  studium  uikzp  gminy -  tereny rolnicze, obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym, trasa rowerowa

Sposób zagospodarowania

teren niezagospodarowany w sposób trwały, użytkowany rolniczo

Uzbrojenie działki

droga asfaltowa, w sąsiedztwie sieć energetyczna i wodociągowa.

Cena nieruchomości

18.100,00 zł.

Działka nr 336/2 w Nowogródku Pomorskim przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wydanie nieruchomości, w tym odtworzenie granic, dodatkowo obciąża nabywcę. Termin uiszczenia ceny sprzedaży nie może nastąpić później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości lub była poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jej spadkobiercy, przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli  złoży wniosek do dnia 4 stycznia 2023 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski oraz na wiejskiej tablicy ogłoszeń w Nowogródku Pomorskim i na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl  od 23 listopada 2022 r. do dnia 13 grudnia 2022 r.                                                       

Osoba do kontaktu: Aneta Witków Kierownik Biura Rozwoju Gminy tel. 957471711 email: kierownik.brg@nowogrodekpomorski.pl