O G Ł O S Z E N I E
RUL.6840.6.2021.AW

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza:

I I I p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Kinice

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,

w sąsiedztwie tereny leśne i jezioro Karskie Wielkie

Nr działki

30/50

Powierzchnia

0,11 ha

Księga wieczysta

SZ1M/00030031/2

Przeznaczenie nieruchomości

Zabudowa rekreacji indywidualnej, symbol planu 1UTr (Uchwała Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr VI/31/15 z 30.04.2015 r. Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 2327)

Sposób zagospodarowania

Teren niezagospodarowany w sposób trwały, porośnięty roślinnością trawiastą

Uzbrojenie działki

droga gruntowa

Cena wywoławcza

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o którym mowa w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685)

40.000,00 zł

Wadium

5.000,00 zł

Działka nr 30/50 w Kinicach przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I - 25.03.2022 r., II – 24.06.2022 r.

Przetarg odbędzie się dnia 02.09.2022 r. o godz. 1200 w sali nr 3 Urzędu Gminy Nowogródek Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 29.08.2022 r. do kasy tut. Urzędu lub na konto: GBS O/Myślibórz Nr 67835500090046889720000004, tak aby sprzedający mógł to w tym dniu zweryfikować. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy notarialnej nabywca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. Wydanie przedmiotu sprzedaży dodatkowo obciąża kupującego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Nowogródek Pomorski, dnia 25.07.2022 r.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń:

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Kinicach
  3. Na stronach internetowych: nowogrodekpomorski.plwww.bip.nowogrodekpomorski.pl

w okresie od 27.07.2022 r. do dnia 02.09.2022 r.