O G Ł O S Z E N I E
BRG.6845.3.2022.AW

Na podstawie art. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) i § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 ze zmianami) Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej określonej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Karsko

Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana

Nr działki

619

Powierzchnia

1,13 ha

Księga wieczysta

KW Nr SZ1M/00041531/7

Przeznaczenie nieruchomości

brak planu, w studium uikzp Gminy Nowogródek Pomorski – obszary rozwoju zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym

Sposób zagospodarowania

grunt sklasyfikowany jako RIVb, RV i S-RV,

teren nieużytkowany

Uzbrojenie

dostęp do drogi asfaltowej oraz gruntowej

Obciążenia

brak

Okres dzierżawy

10 lat,

Cel dzierżawy

rolny

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego

570 zł rocznie

Wadium

100 zł

Terminy wnoszenia opłat

do 31 marca

Działka nr 619 w Karsku przeznaczona została do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2022 r. o godz. 1100 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Nowogródku Pom. ul. A. Mickiewicza 15. Wadium gotówką należy wpłacić do dnia 11.07.2022 r. do kasy tut. Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy nie podlega zwrotowi. O dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca poinformowany zostanie odrębnym pismem. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie przewidzianym dla płatności zobowiązań pieniężnych. Wydanie przedmiotu dzierżawy dodatkowo obciąża dzierżawcę. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości na inny cel lub przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Wywieszono na tablicach ogłoszeń od dnia 30.05.2022 r. do dnia 15.07.2022 r.

  1. Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Wiejskiej w Karsku.
  3. Na stronach internetowych: www.bip.nowogrodekpomorski.plwww.nowogrodekpomorski.pl