Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń sprzedaży napojów alkoholowych

 

 §1.

Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

 §2.

Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 §3.

Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji oraz innych uprawionych podmiotów - dokonujących czynności w zakresie swoich prawem określonych kompetencji.

 §4.

Członkowie Komisji przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swojego składu Przewodniczącego kontroli.

 §5.

Zgodnie  z  art.18³ ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).

 §6.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

 §7.

W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art. 79 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 §8.

Zakres kontroli obejmuje ustalenia :

  1. Przestrzeganie określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

1) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia, o których mowa w art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości (dowód wniesionej opłaty);zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

3) sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscach wyznaczonych w  zezwoleniach;

4) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłączenie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

5) posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

  1. Przestrzeganie określonych zasad w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a w szczególności:

1)  nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;

2) naruszenie zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub najbliższej okolicy;

3)  uwidacznianie informacji o szkodliwości spożycia alkoholu;

4)  sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są: sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych; wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200m², pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe;

5)  przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych;

6)  przestrzeganie   określonych   w   ustawie   warunków   sprzedaży   napojów alkoholowych;

7)  nie wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

8)  przestrzeganie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

  1. Prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski (uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwała w sprawie zasad ich usytuowania).

 §9.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu kontrolującego oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba przez niego upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli, w którym zapisuje się zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia stwierdzonych uchybień.

 §10.

W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien być odnotowany z podaniem przyczyny odmowy i podpisany przez Przewodniczącego zespołu kontrolującego.

 §11.

Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 §12.

Po przeprowadzonej kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych, zespół kontrolujący przekazuje protokół kontroli Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski.