REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NOWOGRÓDKU POMORSKIM

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. 1. Regulamin określa zadania, tryb pracy i zasady funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogródku Pomorskim zwanej dalej Komisją.
 1. Komisja powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r., poz. 2277).
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 r., poz. 2277).

 

ROZDZIAŁ II
ZADANIA KOMISJI

 • 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) inicjowanie działań w zakresie:

 1. a) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. b) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. c) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. d) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. e) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy określonych w art. 131 (reklama i promocja napojów alkoholowych) i 15 (zabroniona sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych) ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

2) opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Nowogródek Pomorski;

3) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń;

4) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:

 1. a) kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii o przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego osobom, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
 2. b) kierowanie do sądów rejonowych wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

5) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

 

 

ROZDZIAŁ III
TRYB PRACY KOMISJI

 • 3. 1. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji;

2) Zastępca przewodniczącego Komisji;

3) Członkowie Komisji.

 1. Komisja działa w podkomisjach problemowych:
  1) Podkomisja Interwencyjna;
  2) Podkomisja Rynku Napojów Alkoholowych.
 • 4. 1. Komisję powołuje i odwołuje Wójt Gminy Nowogródek Pomorski w drodze Zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.
 1. W skład Gminnej Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu członkowie Komisji składają w formie pisemnej oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • 5. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach, które odbywają się według harmonogramu ustalonego na początku roku kalendarzowego, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Dopuszcza się zwoływanie komisji poza harmonogramem na wniosek Przewodniczącego, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, zwłaszcza w zakresie spraw dotyczących osób nadużywających alkoholu.
 2. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisane przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Protokół zawiera w szczególności:

1) datę posiedzenia;

2) listę obecności członków Komisji;

3) przyjęty porządek posiedzenia;

4) przebieg obrad wraz z treścią spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, z krótką informacją o sposobie ich rozstrzygnięcia oraz wynikiem głosowania z ilością oddanych głosów;

5) podpis osoby sporządzającej protokół;

6) informację o wyłączeniu członka Komisji z jej prac wraz z uzasadnieniem;

7) informację o wyłączeniu jawności posiedzenia wraz z uzasadnieniem.

 1. Treść protokołu nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.
 2. Podkomisje realizują swoje zadania przez pełnienie dyżurów.
 • 6. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego.
 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komisji;

2) reprezentowanie Komisji na zewnątrz;

3) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji;

4) prowadzenie posiedzeń Komisji;

5) ustalanie porządku terminów posiedzeń Komisji;

6) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń;

7) podpisywanie pism zapraszających na rozmowy motywacyjno – interwencyjne osób zgłoszonych do Komisji;

8) wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.

 • 7. 1. Posiedzenia Komisji mogą być jawne lub niejawne. O wyłączeniu z jawności części lub całości posiedzenia decyduje Komisja w drodze głosowania i odnotowuje ten fakt w protokole.
 1. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenia osoby nie należące do jej składu, w celu uzyskania opinii, wyjaśnień lub informacji. Osoby te zaprasza Przewodniczący Komisji.
 • 8. 1. Opinie i wnioski Komisja podejmuje w trybie głosowania.
 1. Głosowanie na posiedzeniach Komisji odbywa się w sposób jawny.
 2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej Członków.
 3. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego.
 • 9. Obsługę kancelaryjno – administracyjną Komisji zapewnia pracownik Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.
 • 10. Komisja podlega Wójtowi Gminy, któremu przedkłada co roku sprawozdanie ze swojej działalności.
 • 11. 1. Zasady wynagradzania Członków Komisji określone są w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski.
 1. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie listy obecności.

 

 

ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

 • 12. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie przeznaczonym do jego ustanowienia.

 

 

Załącznik do Regulaminu

 

 

 

- WZÓR -

 

Miejscowość ……………….. data……… ……………………………………… (imię i nazwisko)

 

……………………………. (nazwa, adres instytucji) ..............................……………………….

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym.

 

 

……………………………………….

(czytelny podpis)