Dziś jest: Poniedziałek 23 września 2019, imieniny: Tekli i Bogusława
24.04.2019

Zasady stosowania nawozów naturalnych

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

 O zasadach stosowania nawozów naturalnych według nowych przepisów

 

Funkcjonowanie gospodarstw rolnych w okresie wiosennym i późnoletnim, kiedy przed przygotowaniem i obsianiem gleby niezbędne jest dostarczenie jej składników pokarmowych tj. nawozów, wiąże się z powstawaniem uciążliwości odorowej zwracającej uwagę społeczeństwa. Takimi nawozami są gnojowica i obornik pochodzenia zwierzęcego ale również komunalne osady ściekowe, których transport oraz rozprowadzenie na powierzchni gruntu generuje wyżej wymienioną uciążliwość. Zagadnienia stosowania komunalnych osadów ściekowych na gruntach rolnych reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Jedną z zasad gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi jest zakaz ich wykorzystywania poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone (z zastrzeżeniem wyjątku, że do instalacji w innym województwie jest bliżej).

Osady ściekowe mogą być stosowane w rolnictwie, pod warunkiem przestrzegania reguł, określonych w ustawie. Osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są odpowiednio przygotowane. Za wykonywanie badań osadów ściekowych, jak również gruntów, na których mają być stosowane, odpowiada wytwórca tych osadów.

Ustawa określa zakazy stosowania osadów ściekowych, które obejmują między innymi:

- grunty, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

- grunty przeznaczone pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów, grunty wykorzystywane na pastwiska i łąki, grunty wykorzystywane do upraw pod osłonami. 

W celu eliminacji bądź ograniczenia uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sektora rolniczego w gospodarce narodowej, w tym uciążliwości odorowej, ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1259 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) i rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów i prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 393 ze zm.) nakazują bądź zalecają określone postępowanie i ograniczenia przy lokalizowaniu i wykonywaniu miejsc składowania nawozów naturalnych oraz przy stosowaniu nawozów na użytkach rolnych.

Zasady te zobowiązują podmioty do określonych działań i wprowadzają zakazy.

W szczególności do:

  1. Magazynowania nawozów naturalnych (obornika) na szczelnych płytach gnojowych wyposażonych w zbiorniki na odcieki.
  2. Magazynowania gnojowicy i gnojówki w zamkniętych, szczelnych zbiornikach na gnojowicę.
  3. Składowania obornika w pryzmach polowych w ograniczonym przedziale czasowym i jedynie w określonych miejscach, w oddaleniu od cieków, jezior i zbiorników wodnych.
  4. Wykonania instalacji do magazynowania nawozów naturalnych w taki sposób, aby miały one możliwość do co najmniej pięciomiesięcznego (nawozy stałe) lub sześciomiesięcznego (nawozy płynne) przechowania.
  5. Nie składowaniu pomiotu (nawozu z bezściołowego chowu drobiu) bezpośrednio na gruncie.
  6. Przykrywania nawozów naturalnych glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu.
  7. Stosowania nawozów naturalnych na terenach o dużym nachyleniu, zwłaszcza w pobliżu wód, z istotnymi ograniczeniami.
  8. Stosowanie nawozów w ściśle określonych terminach i warunkach kiedy zawarte w nich substancje biogenne nie będą powodowały zanieczyszczenia wód i gleby związkami azotu i fosforu.
  9. Podczas utrzymywania zwierząt futerkowych do zabezpieczenia gruntu pod klatkami przed infiltracją odcieków do gruntu.
  10. Do opracowania i wdrożenia planów nawożenia gruntów azotem w celu ograniczenia dopływu azotu do wód.

Natomiast jeżeli chodzi o samą uciążliwość odorową generowaną podczas magazynowania i stosowania nawozów naturalnych, z powodu nie wdrożenia przepisów regulujących sprawę odorów, organy ochrony środowiska generalnie nie dysponują narzędziami prawnymi które pozwoliłyby na monitorowanie i ograniczanie odorowości oraz sankcjonowanie podmiotów odpowiedzialnych. Jednak, jeżeli osoba fizyczna tj. rolnik nie korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia, eksploatująca instalację (chlewnia, kurnik) negatywnie oddziaływuje na środowisko, to zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), wójt  właściwy dla danego terenu, może w drodze decyzji nakazać takiej osobie wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania tej instalacji/urządzenia na środowisko. Wydanie takiej decyzji powinno wynikać z dokonanych ustaleń tj. czy prowadzona działalność wywiera negatywny wpływ na środowisko, a więc czy doszło do naruszenia obowiązujących standardów korzystania ze środowiska.

Kontrolę prawidłowości stosowania nawozów naturalnych realizuje Inspekcja Ochrony Środowiska, na podstawie art. 32 ustawy o nawozach i nawożeniu, w sposób określony w przepisach o Inspekcji Ochrony Środowiska. Art. 33 i 34 ustawy o nawozach i nawożeniu daje Inspekcji delegację do wstrzymania chowu lub hodowli zwierząt przy braku lub nieprzestrzeganiu pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.

Kary za nieprawidłowe postępowanie z osadami ściekowymi wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Ten, kto przekazuje do odzysku lub unieszkodliwiania komunalne osady ściekowe albo poddaje komunalne osady ściekowe procesom odzysku lub unieszkodliwianiu niezgodnie z wymaganiami, podlega karze aresztu albo grzywny. Także ten, kto stosuje nieprzygotowane odpowiednio komunalne osady ściekowe lub nie przeprowadza badań osadów lub gruntów, podlega karze aresztu albo grzywny.

Procedury zgłoszenia interwencji wynikają z obowiązującego prawa. Ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zagadnienia ochrony środowiska należą do zadań własnych gminy, mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni zwrócić się do sołtysa, lub bezpośrednio do gminy do komórki organizacyjnej, zajmującej się sprawami ochrony środowiska. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wówczas na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, wójt może upoważnić pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia kontroli. W przypadku, gdy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie prawa lub podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić (na przykład przywiezienie na grunty rolne leżące na obszarze gminy, komunalnych osadów ściekowych z innego województwa) wówczas wójt występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o podjęcie odpowiednich działań, przekazując dokumentację sprawy.

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski gorąco namawia rolników, by stosowali naturalną gnojowicę w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi, zwierząt czy środowisku. W tabeli rolniczego wykorzystania ścieków podaje się, że odległość stosowania ścieku-nawozu gnojowicy od terenów zamieszkałych nie może być mniejsze niż 200 m przy sposobie rozbryzgowym. W przypadku łąk, których się nie przykrywa, ta odległość powinna być większa.

 

Z kolei w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, z którego zobowiązani są korzystać rolnicy pobierający dopłaty od ARiMR, zaznacza się, że gnojowicę należy stosować „na pola odległe od terenów zamieszkałych”.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi zasady stosowania i przechowywania nawozów naturalnych w postaci płynnej lub stałej.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620628/U/D20010628Lj.pdf

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071471033/U/D20071033Lj.pdf

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu": http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001339/O/D20181339.pdf

- Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej:

http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/kdpr/

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000257/O/D20150257.pdf

                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                      NOWOGRÓDEK POMORSKI

                                                                                                 Krzysztof Mrzygłód

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.Komentarz pojawi się w chwili akceptacji wpisu przez administratorów!

BIP

bip

elektroniczny samorzad

PUP

LIDER

LIDER

WOK

Biblioteka

ANR

armir

policja

mikroporady

Kalendarz

  Wrzesień 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Licznik odwiedzin

1827126