Dnia 13 czerwca br. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski – Krzysztof Mrzygłód, podpisał umowę z STB Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu reprezentowaną przez prezesa Cezarego Skwarnę na roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Przebudowa ulic zlokalizowanych w m. Nowogródek Pomorski wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulic Pocztowej, ul. Ogrodowej, ul. Kościelnej wraz z ułożeniem sieci kanalizacyjnej, remontem sieci wodociągowej na niniejszych ulicach oraz budowę sieci oświetlenia drogowego i budowę instalacji fotowoltaicznej. Tego samego dnia, podpisano również umowę z Łukaszem Szawaryńskim reprezentującym firmę VIA Projekt
Sp. z o.o., na usługę związaną z nadzorowaniem przedmiotowych robót. Inspektor Nadzoru, ma za zadanie nadzorować w imieniu Zamawiającego, prawidłowy przebieg inwestycji.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to 2 441 213,26 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR w kwocie 2 280 000,00 zł.

Termin realizacji zadania do 30 lipca 2024 r.