Komunikat Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski
 dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Raport o stanie Gminy Nowogródek Pomorski został w dniu 31 maja 2023 r. opublikowany na stronie internetowej www.nowogrodekpomorski.pl.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godz. 15:00, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz Radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania – a więc do dnia 20 czerwca 2023 r.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, w pokoju numer 1 - sekretariat oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 20 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30, w pokoju numer 1 – sekretariat.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Nowogródek Pomorski
/-/ Angelika Rutkowska

 

 Zgłoszenie do debaty