ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 23 maja 2023 r. (wtorek)  o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku  Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2022
 3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku za rok 2022
 4. Sprawozdanie z realizacji w roku 2022 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 5. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
  4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w związku z działalnością Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokali socjalnych
  5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Nowogródek Pomorski z realizacji uchwały za 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
  8) Projekt uchwały w sprawie zwrotu dz. nr 520/32 w Karsku na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
  9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogródek Pomorski.
 6. Zamknięcie obrad