Wójt Gminy Nowogródek Pomorski ogłasza konkurs na kandydatów na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim (Zarządzenie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski nr 24/2023 z dnia 16.05.2023 r.)

ZARZĄDZENIE DO POBRANIA

Ofertę zawierającą komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim” w sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski  lub przesłać pocztą na adres Urzędu,  w terminie do dnia 31 maja 2023 r. do godz.10:00.