ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

  1. Dyskusja nt. szans i zagrożeń związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w gminie
  2. Spotkanie z przedstawicielami firmy Eurowind - omówienie wpływu zmian “ustawy wiatrakowej” na zamierzenia inwestora
  3. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski.
  4. Przegląd stanu zaawansowania realizacji inwestycji, o których mowa w załączniku nr 13 - plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023 oraz:
  • przegląd zaawansowania realizacji zadania pn. “Budowa garażu na średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Giżyn”
  1. Omówienie i uzgodnienie ostatecznej wersji Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
  2. Omówienie i uzgodnienie celu na jaki Gmina przeznaczy środki zaplanowane na współpracę z organizacjami pozarządowymi
  3. Kościół poewangelicki w Giżynie - zapoznanie się z decyzją PINB w sprawie zabytku

 

 

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
/-/ Janusz Mickiewicz

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
/-/ Małgorzata Glapka

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
/-/ Roman Oleś

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej|
/-/ Małgorzata Szczygieł

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
/-/ Elżbieta Wiśniak