Nowogródek Pomorski, 17.03.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O KONTYNUACJI XLIV SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 29, pkt. 2 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dn. 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski) postanawiam o kontynuowaniu zwołanej na dzień 16 marca 2023 r. XLIV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski dnia 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, przy ul. A. Mickiewicza 15.

 

Planowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
  4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  5) Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  6) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogródek Pomorski
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
  8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 615 położonej w Karsku
  9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 116/2 położonej w Giżynie
  10) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 położonej w Giżynie
  11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 88/2 położonej w Trzcinnej
  12) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 224/4 położonej w Kinicach
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje
 9. Zamknięcie obrad