ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Projekty uchwał:
  1) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023
  2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2023 – 2032
  3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowogródek Pomorski
  4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
  5) Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  6) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogródek Pomorski
  7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Lider Pojezierzy” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia
  8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 615 położonej w Karsku
  9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 116/2 położonej w Giżynie
  10) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 206/2 położonej w Giżynie
  11) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy działki nr 88/2 położonej w Trzcinnej
  12) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 224/4 położonej w Kinicach
 1. Zamknięcie obrad.