9 stycznia 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, a Gminą Nowogródek Pomorski na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice – etap II” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dofinansowanie wynosi 2 511238, 00 zł

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na odcinkach o łącznej długości  2,65 km w miejscowości Kinice.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej.