Nowogródek Pomorski, 18.11.2022 r.

 ZAWIADOMIENIE O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Na podstawie § 69 i § 80 ust. 1 Statutu Gminy Nowogródek Pomorski (Uchwała Nr III/18/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 23 lutego 2011 r.) zwołuje się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowogródek Pomorski, które odbędzie się dnia 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

 

Planowany porządek obrad

  1. Otwarcie obrad
  2. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
2) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
4) Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowogródek Pomorski
5) Projekt uchwały w sprawie zwrotu dz. Nr 82/2 i 82/4 w Nowogródku Pomorskim na rzecz Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
6) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów mienia komunalnego Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 227/18 w Kinicach

  1. Sprawy różne
  2. Zamknięcie obrad

 

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Małgorzata Glapka

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
Roman Oleś

Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu
Janusz Mickiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Szczygieł