ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXVIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8.

Planowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2021
 7. Projekty uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2021 r.
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021 r.
4) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski
5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/1 w Giżynie
6) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/2 w Giżynie
7) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/3 w Giżynie
8) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 463/4 w Giżynie
9) Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2022/2023

 1. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Nowogródek Pomorski za rok 2021.
 2. Interpelacje i zapytania radnych
 3. Wolne wnioski i informacje
 4. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca Rady
Gminy Nowogródek Pomorski
Angelika Rutkowska