Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/243/2022 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski  informuje, że:

Gmina Nowogródek Pomorski   przeprowadzi akcję sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski, w ilości 1 szt, rocznie  z  każdego  gatunku w  danym  gospodarstwie domowym,  na  następujących   zasadach:

a) zabiegi sterylizacji lub kastracji wykonywane będą tylko tym zwierzętom, których właściciele  dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
b) właściciel, który chce poddać zabiegowi w ramach. programu posiadane zwierzę, złoży do Wójta Gminy wniosek stanowiący załącznik nr 2 do programu lub w Urzędzie Gminy pok. nr 6,
c) właściciele zwierząt ujętych w programie zostaną poinformowani o terminie i miejscu jego przeprowadzenia

Zabieg zostanie w części sfinansowany ze środków budżetu Gminy a  w części ze środków pochodzących z  Fundacji „Przyjaciele Czterech Łap”, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania właściciel będzie zobowiązany do pokrycia 50 % kosztów zabiegu.

Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane  zwierzętom, co do których nie istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

Właściciel zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć psa lub kota w miejsce przeprowadzania zabiegu.

Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowa wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie na rok 2022 - liczy się data złożenia wniosku. Wnioski można składać do końca sierpnia 2022 roku.