Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 

Gmina Nowogródek Pomorski w dniu 23.12.2020 r. podpisała umowę na projekt grantowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.: Świadczenie usług transportu indywidualnego oraz zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane będzie w ramach projektu grantowego  pn.: Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku Lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem grantu jest zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie usług transportowych, dla osób z potrzeba wsparcia. W ramach podpisanej umowy Gmina otrzymała na ten cel 299 999,92 zł. a rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest w maju 2021 roku. Szczegóły dotyczące prowadzenia usług zawarte są w projekcie regulaminu świadczenia usług transportu indywidulanego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski.