ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXIII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Projekty uchwał
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2021
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2021 - 2031
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Nowogródek Pomorski
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu świadczenia usług transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę Nowogródek Pomorski
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty.

7. Interpelacje i zapytania radnych
8. Wolne wnioski i informacje
9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
    Marek Mariusz Pękacz

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).