ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXII SESJI
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 3 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim za rok 2019
 7. Projekty uchwał
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2020 rok
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogródek Pomorski na lata 2020 - 2030
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
 • Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowogródek Pomorski
 • Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny 2020/2021
 • Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogródek Pomorski”
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dziewięciu pomników przyrody – dębów szypułkowych oraz klonu pospolitego i jesionu wyniosłego, rosnących w Sołaczu wzdłuż drogi powiatowej, działka nr 949/1 obręb Karsko oraz drogi gminnej, działka nr 949/2 obręb Karsko
 • Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Nowogródek Pomorski działki nr 520/59 położonej w Karsku.
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).