ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 05 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w sali wiejskiej  w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XIX Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Debata nad raportem o stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2019.
 4. Projekty uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski wotum zaufania
 • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowogródek Pomorski za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Nowogródek Pomorski za 2019 r.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek Pomorski absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy za rok 2019 r.
 • Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
 • Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim
 • Rozpatrzenie skarg
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski Sołtysów i Mieszkańców.
 3. Zamknięcie obrad

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              /-/ Marek Mariusz Pękacz