Drukuj

NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ w roku 2020.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 95 747 17 39

Zadanie finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.