NABÓR NA ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ w roku 2020.

WYMAGANIA DLA KANDYDATA:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • wysoka kultura osobista.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów i certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie powierzonych zadań,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania godzin przewidzianych do realizacji w Programie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Umowy zlecenia będą zawarte z osobami spełniającymi założone kryteria po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:

Praca asystentów będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia na czas określony. Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 -22:00.

Aplikacje, które nie spełnią wymogów formalnych można odbierać w okresie 1 miesiąca od daty upływu terminu do ich składania. Aplikacje nie odebrane w w/w terminie zostaną zniszczone.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 95 747 17 39

Zadanie finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.