Drukuj

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1111)

ogłasza nabór na stanowisko wychowawcy w nowo powstającej Placówce Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nowogródku Pomorskim.

 1. Stanowisko pracy:

Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego 

 1. Warunki przystąpienia do naboru 

Do naboru może przystąpić kandydat, który:

 1. Posiada wykształcenie:
 1. Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona.
 2. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej.
 3. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną.

III. Zakres zadań/obowiązków na stanowisku obejmuje, w szczególności

 1. Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w ramach placówki wsparcia dziennego, w tym:
 1. Prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów związanych z pracą z dzieckiem, rodzicami i rodziną dziecka.
 2. Opracowywanie rocznego planu pracy i weryfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku.
 3. Współpraca z rodzicami i rodzinami podopiecznych, ze szkołą, do której uczęszcza dziecko, z podmiotami leczniczymi, w razie wystąpienia potrzeby, oraz innymi podmiotami ważnymi w zakresie wsparcia dziecka i rodziny.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 1. Informacja na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór był niższy niż 6%.

 1. Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Placówka Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim, Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w budynku filii biblioteki publicznej w Nowogródku Pomorskim.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Czas pracy: praca w ramach godzin pracy Placówki – w godzinach popołudniowych, dwa dni w tygodniu, w godzinach od 15.00. do 18.00 (przewidywana możliwość zmian).

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, ul. Szkolna 3, 74-304 Nowogródek Pomorski, w terminie do 19.03.2020 r., do godziny 15:00. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Nowogródku Pomorskim”.

Oferty, które wpłynęły po terminie lub niekompletne nie będą rozpoznawane. O zachowaniu terminu, o którym wyżej mowa decyduje wpływ oferty do Ośrodka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy rekrutacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Oferty nie zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji w siedzibie OPS. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Osoba wyłoniona w naborze przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązana jest do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zapytanie o udzielenie informacji o osobie) potwierdzające brak skazania.

Osoba do kontaktu: Justyna Adamiak, tel. 95 747 17 39