Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski

dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Nowogródek Pomorski raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

 

Raport o stanie Gminy Nowogródek Pomorski został w dniu 29 maja 2024 r. opublikowany na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w dniu 24 czerwca 2024 roku, o godz. 15:00, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz Radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 Mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania – a więc do dnia 23 czerwca 2024 r. W związku z tym, iż dzień poprzedzający sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski przypada w niedzielę, zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski ul. Mickiewicza 15, w pokoju numer 1 - sekretariat oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski. 

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 14.30 i w dniu 24 czerwca 2024 do godz. 10:00 w pokoju numer 1 – sekretariat.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Nowogródek Pomorski
(-) Mariusz Konowaluk

 

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski (pdf)

Zgłoszenie do debaty (pdf)

Zgłoszenie do debaty (doc)