OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną  i Mieszka I w miejscowości Karsko

Na podstawie art. 8h, art. 17 pkt 11 oraz pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), a także uchwały Nr L/355/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w miejscowości Karsko

zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych

dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w miejscowości Karsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 06 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r. i obejmą:

  1. zbieranie uwag do projektu planu w terminie od 06 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.;
  2. zbieranie wniosków i uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie od 06 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r.;
  3. spotkanie otwarte, które odbędzie się 17 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski;
  4. dyżur projektanta, który odbędzie się 14 czerwca 2024 r. w godz.16:00-17:00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w miejscowości Karsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski w godzinach urzędowania, na stronie internetowej gminy Nowogródek Pomorski (w zakładce Wiadomości dnia) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/Plany Karsko/MPZP dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I). Jednocześnie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15,
74-304 Nowogródek Pomorski, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 8g  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do przedmiotowego planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń ww. planu na piśmie w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca taki posiada, a także wskazanie czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Składający uwagę może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Uwagi do projektu planu można złożyć na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/Plany Karsko/Rozporządzenie w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego).

 

 

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski
( - ) Krzysztof Mrzygłód

 

NP mpzp Karsko POŚ do konsultacji

NP mpzp Karsko tekst do konsultacji

NP mpzp Karsko uzasadnienie do konsultacji

NP_mpzp Karsko rysunek do konsultacji

 

Klauzula informacyjna:

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, tel.: 95 747 1760, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Leśną i Mieszka I w miejscowości Karsko na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługującym Pani/Panu praw można się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub tel.: 95 747 1760.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.nowogrodekpomorski.pl w zakładce „RODO” po lewej stronie oraz w siedzibie Administratora.