PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. GOLIN I GIŻYN – UMOWY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PODPISANE

 W dniu 6 marca 2024 r. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód podpisał umowy z wykonawcami na przebudowę dróg gminnych w m. Golin i Giżyn.

W lutym zakończyło się postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawców dla zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych w m. Golin i Giżyn, gm. Nowogródek Pomorski.

Zadanie zostało podzielone na III części:

Część I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Golin, oznaczonej nr 790039Z i 790040Z, dz. nr 506, 512, 514, 510/2 obręb Karsko wraz z budową oświetlenia oraz budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,4 kW, na którą została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. Zieleniewo, wartość robót 1 596 839,43 zł,

Część II - Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do boiska sportowego w miejscowości Giżyn, dz. nr 501, 126 obręb Giżyn wraz z budową oświetlenia, na którą została wybrana oferta firmy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza o wartości 1 087 953,38 zł.

Część nr III – pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania w części I i II, na którą wybrano ofertę firmy VIA Projekt Sp. z o.o. ze Szczecina, o wartości 52 000,00 zł.

Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków przez administrację urzędu zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – promesa wstępna NR Edycja6PGR/2023/4486/PolskiLad w kwocie 1 999 200,00 zł, ponadto zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Golin (oznaczonej nr 790039Z i 790040Z), dofinansowane jest środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Już w 2025 roku mieszkańcy sołectw Golin i Giżyn oraz gminy będą mogli poruszać się po zmodernizowanych drogach. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2025 r.