Wójt Gminy Nowogródek Pomorski dnia 14 lutego 2024 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert, ogłoszony Zarządzeniem Nr 4/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowogródek Pomorski.

Do realizacji zadania pod nazwą „Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz sportu – organizacja i przeprowadzenie rozgrywek sportowych oraz bieżące utrzymanie klubu sportowego działającego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.”, wybrał i przyznał dotację:  

 

Lp. Wnioskodawca Przyznana dotacja w zł
1 KLUB SPORTOWY FITNESS ŚWIĄTKI 5 000,00 zł
2 KS „POLONIA” GIŻYN 62 833,00 zł
3 KS PIAST KARSKO 65 833,00 zł
4 KS „ORZEŁ” TRZCINNA 46 333,00 zł

 

Na ww. konkurs wpłynęło 5 wniosków klubów sportowych, odrzuconych 1 (wniosek nie spełniał wymogów formalnych). Ocenie merytorycznej poddano 4 wnioski. Najwyższą ilość punktów  otrzymał Klub Sportowy Fitness Świątki.

 

 

Zarządzenie nr12/2024