Informacja o Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Nowogródek Pomorski
W 2022 r. Gmina Nowogródek Pomorski przystąpiła do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Liczba złożonych wniosków - 6
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie - 5
Liczba zakończonych przedsięwzięć - 3
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym- 25.797,00 zł
Kwota dotacji udzielonej Gminie Nowogródek Pomorski w pierwszym naborze wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 162.500,00 zł łącznie dla 8 beneficjentów końcowych.

Gmina Nowogródek Pomorski planuje ponownie przystąpić do II tury naboru wniosków do wymiany tzw. „kopciuchów” w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU:
Deklaracje przyjmowane będą od 30 listopada 2023 r. do 29 grudnia 2023 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:
Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim ul. A Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU:

  1. Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
    – jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
    – gdy dochód roczny osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym nie przekracza kwoty 135 000 zł –w ramach Części 1) Programu,
    – gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, wydawanym na zasadach kreślonych w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

– gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej będącej beneficjentem końcowym wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym; lub ma ona ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

  1. Wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych (osoby fizyczne):
– Część 1 Programu poziom podstawowy– do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16.500 zł,
– Część 2 Programu poziom podwyższony– do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27.500 zł,
– Część 3 programu poziom najwyższy – do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41.000 zł.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych (wspólnoty):

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - 60 % dofinansowania do 350 000 zł
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - 60 % dofinansowania  do 360 000 zł
dla zadania uwzględniającego pompy ciepła - 60% dofinansowania do 375 000 zł

Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła -  60% dofinansowania do 150 000 zł

CEL PROGRAMU:
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie przyznaje się beneficjentowi końcowemu na demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, niespełniających wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego, w szczególności:
- pompy ciepła typu powietrze/woda,
- pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
- kotła gazowego kondensacyjnego,
- kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
- ogrzewania elektrycznego,
- instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu,
W przypadku spełnienia wymogów określonych powyżej dodatkowo mogą być wykonane:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Szczegóły Programu na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.                                                                                                                     

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

 

Deklaracja do pobrania