Nowogródek Pomorski  2023.10.11

UWAGA !!!

Na podstawie przepisu art.6 ust. 5a oraz 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) oraz art. 379 i art. 380Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556) zostaną przeprowadzone kontrole wszystkich nieruchomości, na których znajdują się bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrola będzie obejmować okres ostatnich 12 miesięcy przed otrzymaniem wezwania o kontroli. Dokumenty, które należy mieć przygotowane do okazania to:

  1. Umowy korzystania z usług wywozu nieczystości ciekłych (w tym wywożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2. Rachunków lub dowodów uiszczenia opłat wywozu w/w nieczystości.

W związku z powyższym i zgodnie z §22, pkt.1-5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski przypominamy o obowiązku posiadania zawartych umów na wywóz nieczystości i ich systematycznego opróżniania. Ilość wywiezionych nieczystości powinna być zbliżona do ilości pobranej wody (szacunkowy współczynnik wywiezionego ścieku do pobranej wody wynosi 0,8)