MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ Z TERENU GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI DO PRACY W ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM

Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt 5 uchwały nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 27 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 4306) oraz art. 9a, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249, ze zm.) informuję o możliwości zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej z terenu gminy Nowogródek Pomorski mogącego wejść w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej działającego na terenie gminy Nowogródek Pomorski.

Jednocześnie informuję, że powołani Członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w terminie 12 miesięcy od dnia ich powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego przejdą obowiązkowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z ww. ustawą Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonywać będą zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Przedstawicieli można zgłaszać do dnia 13 września 2023 r. na piśmie do Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim.